پایگاه اطلاعاتی رایزن بازرگانی ج.ا.ایران در ابتالیا ......... پایگاه اطلاعاتی رایزن بازرگانی ج.ا.ایران در ابتالیا ....
صفحه اصلی > اطلاعات پایه 

 

     

 

 اطلاعات پایه

در این بخش از تارنمای رایزنی بازرگانی اطلاعات اقتصادی مربوط به ناحیه های سرزمینی ایتالیا به طور جدا گانه مورد معرفی قرار گرفته اند. شناخت فعالیت های اقتصادی شاخص در هر ناحیه می تواند کمک شایانی به بازرگانان و کنش گران اقتصادی کشور عزیزمان ایران باشد.  

 
اطلاعات کلی در مورد اقتصاد و بازرگانی ایتالیا 
  آشنایی کلی با تقسیمات کشوری ایتالیا ( پیش نیاز - حتما بخوانید)
   لاتزیو
   اومبریا  
  توسکانی
  امیلیا رومانیا
  لمباردی
  پیمونت
  ونتو
  مارکه
  سیسیلی
  ساردنیا