پایگاه اطلاعاتی رایزن بازرگانی ج.ا.ایران در ابتالیا ......... پایگاه اطلاعاتی رایزن بازرگانی ج.ا.ایران در ابتالیا ....
خودرو های بدون راننده در ایتالیا
تصویب قانون آزمایش خودرو های بدون راننده در ایتالیا
بر اساس جکمی که در روزنامه رسمی ایتالیا منتشر شده است از این پس وزارت حمل و نقل ایتالیا مجاز است اجازه آزمایش خودرو های بدون راننده را صادر کند.
١١:٢٨ - 1397/02/02
سرمایه گزاری ۷ میلیارد یورویی انی در ایتالیا
سرمایه گزاری ۷ میلیارد یورویی انی در ایتالیا
مدیر عامل انی اعلام کرده است که این شرکت در ۴ سال آینده ۷ میلیارد دلار در ایتالیا سرمایه گزاری خواهد کرد.
١١:٢٦ - 1397/02/02
انل در برزیل
سرمایه گزاری انل در شرکت برق التروپاولو برزیل
شرکت انل پیشنهاد خرید بیش از ۵۰ درصد از سهام شرکت برق برزیلی التروپاولو در سان پائولو برزیل را داده است.
١١:١١ - 1397/02/02