پایگاه اطلاعاتی رایزن بازرگانی ج.ا.ایران در ابتالیا ......... پایگاه اطلاعاتی رایزن بازرگانی ج.ا.ایران در ابتالیا ....
میزبان سازمان داروی اروپا و مدیریت بانکداری اروپا
شهر میزبان سازمان داروی اروپا و مدیریت بانکداری اروپا دوشنبه آینده مشخص می شود
دوشنبه آینده شهر میزبان سازمان دارویی اروپا و نهاد بانکداری اروپا مشخص می شوند و در میان شهر های نامزد شده شهر میلان از بخت بالایی برای میزبانی از سازمان دارویی اروپا برخوردار است.
٠١:٣٨ - 1396/08/26
برنامه راهبردی انرژی ایتالیا
برنامه راهبردی انرژی ایتالیا اجرایی شد.
بر اساس این برنامه تا سال ۲۰۳۰ باید در ایتالیا دست کم ۵ میلیون از خودرو ها برقی باشند و به کار بردن زغال سنگ برای سوخت تا سال ۲۰۲۵ باید به کلی متوقف شده باشد.
٠١:٣٧ - 1396/08/26
بازگشت به قبض ماهانه به جای چهار هفته
وادار کردن شرکت های مخابرات ایتالیایی به بازگشت به قبض ماهانه به جای چهار هفته
مجلس ایتالیا قانونی تصویب کرده است که بر پایه آن شرکت های فناوری اطلاعات و مخابرات ایتالیایی مجاز نیستند صورت حساب مشتریان را به صورت چهار هفته ای صادر کنند
٠١:٣٥ - 1396/08/26